Hur Påverkar Temperatur Och Fuktighet Mögel På Bröd?


Hur Påverkar Temperatur Och Fuktighet Mögel På Bröd
De kemiska reaktionerna som håller formen vid liv påverkas av temperaturen. När vi öka temperaturen, ökar hastigheten av dessa kemiska reaktioner. Därför, om vi ökar temperaturen bör mer mögel växa på brödet. Om jag öka temperaturen, då mögel kommer att växa snabbare på brödet.

Hur påverkar fuktighet mögel på bröd?

Bild: Bild: GP Sverige Bröd möglar för att konserveringsmedel uteslutits. Uppdaterad för 8 år sedan 05:00 – 5 mar, 2015 FALSKT. Att mjukt bröd möglar utan konserveringsmedel eller tillsatser för ökad hållbarhet stämmer inte. Bröd möglar om det utsätts för mögelsporer och fukt, vilket händer så fort du öppnar påsen. Bröd blir mögligt om det inte hinner bli för torrt först. Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här,

Hur påverkar temperaturen mögel?

Med värmen trivs möglet – Mögel växer inte vid för låga temperaturer. Därför kan ett utrymme ha haft extremt höga fukthalter under vintern, utan att för den saken skull ha drabbats av mögel och röta. När värmen nu ökar, kan möglet dock börja växa till snabbt, om fuktnivåerna är tillräckligt höga. Nattetid är det dessutom fortfarande kallt, vanligtvis med hög luftfuktighet som följd.

I vilken temperatur växer mögel?

Varför förekommer mögelsvamp i byggnader? – Tillväxtförhållanden. – Mögelsporerna kommer in i bostäderna med utomhusluften och om de rätta tillväxtförhållandena finns i bostaden kommer sporerna spira varmed en mögeltillväxt har börjat. En förutsättning för mögeltillväxt är att det finns fukt.

 • Fukt kan uppstå på många sätt.
 • Vanligtvis uppstår fukt genom dåliga bostadsvanor och kondens till följd av kallras, läckande vatteninstallationer, otät klimatskärm, översvämning och brandsläckningsvatten.
 • Ombinationer kan naturligtvis förekomma.
 • När den relativa fuktigheten i bostaden överstiger 75-85% under en längre tid kommer det garanterat uppstå mögeltillväxt.

Även temperaturen har betydelse. De flesta mögelsvampar växer bäst vid 15-28 grader Celsius. Några sorter kan växa vid låga temperaturer (5-10 grader Celsius) medan andra kan växa vid höga temperaturer (50 grader Celsius).

Mögeltillväxt på våningsbjälke efter vattenskada Svartmögel på takfönster

Varför möglar bröd så fort?

Mögelsporer trivs bäst i fukt, värme och mörker. Plastpåsar som är helt täta bibehåller fukt och gör att brödet möglar snabbare. Och om du hittar mögel i en påse med bröd bör hela påsen kasseras, så självklart bör vi göra allt vi kan för att slippa hamna i den situationen, eller hur?

Hur påverkar fuktighet mögel?

Mögel – I alla inomhusmiljöer finns en normalflora av mögelsvamp. Det bildas oftast mögelsporerna då luftfuktigheten är hög, framförallt på hösten. Om den relativa luftfuktigheten är högre än 70 procent, kan mögelsvampar börja växa. Mögelsvampen slutar att växa vid lägre relativ luftfuktighet än 70 procent, men den dör inte.

 • Mögelsporer innehåller så kallade allergener som kan ge allergiska reaktioner hos känsliga personer.
 • I de flesta fall då människor upplever besvär rör det sig förmodligen inte om allergi mot mögel.
 • I sporer och cellväggar finns också andra ämnen, till exempel glukaner, som satts i samband med hälsoeffekter.

Under vissa tillväxtförhållanden kan många mögelsvampar producera mykotoxiner (mögelgifter) det gäller till exempel mögelsvamparna Stachybotrys atra, Aspergillus, Penicillium och Fussarium. Mögelsvampen kan också avge flyktiga organiska ämnen, vilket bland annat kan ge dålig lukt.

Hur påverkar fukt hur fort mögel växer?

För tillväxt av mögel krävs –

relativ luftfuktighet över 75 % temperatur mellan -5°C och +55°C. Optimala temperaturer för många mögelsvampar ligger mellan 20°C och 30°C näring, ytterst små mängder näring behövs syre närvaro av mögelsvampar (sporer och hyfragment).

Observera att tiden är en viktig faktor. Vid 75 % relativ luftfuktighet krävs betydligt längre tid för att tillväxt ska kunna ske än vid exempelvis 90 % relativ luftfuktighet. Är materialet torrt och den relativa luftfuktighet lägre än 75 % kan inget angrepp utvecklas.

 • Om den relativa luftfuktigheten blir 100 % en längre tid begränsas mögelpåväxten.
 • Vid så hög fuktbelastning bildas en vattenfilm vilket gynnar rötsvampar, jästsvampar och bakterier.
 • Mögelsvampens hyfer är i regel ofärgade.
 • Sporerna kan vara färgade gult, grönt, blått eller svart.
 • Stora angrepp av mögelsvamp ger upphov till ett vitgrått, grått, gråsvart, grågrönt eller gulgrönt “ludd” på materialet.

Det är mycelet som bär på otaliga sporbärande strukturer. Luddet kan färga av sig vid beröring.

Vad orsakar mögel?

BAKGRUND – Många människor upplever ett samband mellan olika symtom och den inomhusmiljö de vistas i. Vanligt är t ex luftvägsirritation, huvudvärk, trötthet och hudbesvär, vilka dock också ses vid en rad andra tillstånd. I Socialstyrelsens miljöhälsoenkät 2009 uppgav 14 % besvär av inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetet.

You might be interested:  Hur Mycket Mjölk Får Man Från En Ko?

Personer med allergi anger oftare besvär relaterade till inomhusmiljön. Barn anses mer känsliga än vuxna. Svårighetsgraden av de upplevda symtomen kan variera avsevärt; från t ex lätt ögonirritation av komfortkaraktär till debut eller försämring av astma. Förekomst av fukt och mögel inomhus är en etablerad orsak till inomhusmiljörelaterade symtom, ibland så besvärande att den drabbade söker vård.

Det går i detta sammanhang inte att med säkerhet säga vad som är effekter av fukt respektive mögel. Fukt är en förutsättning för tillväxt av mikroorganismer i en byggnad. Mer fukt än normalt inomhus leder ofta till växt av mögel och/eller bakterier. Fukt och mögel, och ibland även bakterier, förekommer alltså samtidigt.

 • Det är vanligt med fukt/mögel inomhus.
 • I miljöhälsoenkäten 2007 uppgav 18 % antingen synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i hemmet.
 • WHO har bedömt att det finns “tillräcklig evidens” för samband mellan fukt/mögel och förekomst av luftvägssymtom.
 • Det finns också samband mellan fukt/mögel och försämring av astma hos både barn och vuxna, samt med ökad förekomst av luftvägsinfektioner hos barn.

Dessutom bedöms det finnas “viss evidens” för samband mellan fukt/mögel och allergisk rinit respektive nyinsjuknande i astma hos barn, Denna översikt är avsedd för utredning av enskilda patienter. Utredning av ett flertal personer på en arbetsplats eller i en bostadsfastighet som rapporterar besvär relaterade till inomhusmiljön kräver delvis annan metodik som beskrivs närmare på till exempel webbplatsen Swesiaq.se,

 1. I dessa fall kan arbets- och miljömedicinsk enhet (f d yrkesmedicinsk klinik) medverka vid den medicinska utredningen.
 2. Andra orsaker till inomhusrelaterade besvär Många olika faktorer i inomhusmiljön kan påverka människors hälsa avseende luftvägar, hud och allmäntillstånd.
 3. Det kan röra sig om faktorer i själva byggnadskonstruktionen eller faktorer som genereras av aktiviteter i byggnaden.

Exempel på riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön är:

Bristfällig ventilation. Det diskuteras om ökad förekomst av allmänsymtom i samband med brister i ventilationen. Allergen från pälsdjur, husdammskvalster eller växter Partiklar eller irritanter från städning eller kontorsmaskiner Dålig lukt Förbränningsprodukter från källor utomhus Ämnen emitterade från byggnadsmaterial eller målarfärg Brister i fysikaliskt inomhusklimat (t ex hög/låg temperatur eller drag)

Psykosociala faktorer, såsom organisationsförhållandena på arbetsplatsen, kan också inverka på människors upplevda hälsa.

Vad kan mögel orsaka?

Allergisk alveolit är en kronisk lungsjukdom – Om man andas in organiskt damm ofta eller länge, kan det leda till inflammatoriska förändringar i lungan. Detta tillstånd kallas för allergisk alveolit och medför risk för bestående nedsättning av lungfunktionen.

 • Sjukdomen kommer ibland smygande med symptom som rethosta och andfåddhet, och det kan vara svårt att se sambandet med att man har andats in damm.
 • Det är viktigt att den som utvecklat allergisk alveolit inte exponeras för organiskt damm i fortsättningen.
 • Det finns ett antal benämningar på allergisk alveolit beroende på i vilken arbetsmiljö den uppkommit: tröskdammlunga, lantbrukarlunga, fågelskötarlunga eller fliseldarsjuka.

Dessa varianter kan ge något olika symptom. Endotoxiner är beståndsdelar från gramnegativa bakteriers cellväggar och består av lipid A som är bundet till en polysackarid – lipopolysackarid. Det finns några olika varianter av lipopolysackarider och de skiljer sig åt mellan olika bakteriearter.

 1. Lipid A är den toxiska delen av endotoxinet.
 2. Gramnegativa bakterier finns normalt i många olika miljöer utan att göra skada.
 3. Endotoxiner kan därför förekomma i många miljöer.
 4. Att andas in endotoxiner som finns i små luftburna vattendroppar eller partiklar (aerosoler) kan ge symptom som påminner om influensa.

Symptomen kan uppstå 4–8 timmar efter att man har exponerats men går i allmänhet över på några dagar om exponeringen avbryts. Det finns många olika arter av mögelsvampar som kan ge upphov till olika hälsobesvär. Hur hälsofarlig en mögelpåväxt är beror på vilka svampar det är frågan om och hur man blir exponerad för dem.

 • Sporer från några mögelsvampar är kända för att kunna ge allergiska problem, som till exempel Cladosporium och Alternaria,
 • Dessa två svampar förekommer i pollenrapporterna under sensommaren.Andra slags mögelsvampar kan bilda gifter, så kallade mykotoxiner.
 • Några mögelsvampar kan ge upphov till infektioner i hud eller naglar.

Mögelsvampar släpper också ifrån sig olika lättflyktiga kemikalier. De lättflyktiga kemikalierna kallas med en engelsk fackterm för Microbial volatile organic compounds, som förkortas MVOC. Kemikalierna kan ge lukt redan vid mycket låga halter. Det kan innebära att den mögellukt man känner kan komma från något annat rum i huset via ventilationen eller från inredning i rummet.

Det finns också ett slags bakterier som kallas för aktinomyceter, som kan växa till i fuktiga miljöer och orsaka lukt. Aktinomyceterna liknar mögelsvampar och många av dem bildar sporer. Stora mängder sporer från mögelsvampar och aktinomyceter i största allmänhet kan orsaka besvär som toxisk alveolit bara på grund av att de är så många.

Allergi mot mögel är ovanligt, men när allergin en gång har utvecklats, kvarstår överkänsligheten i regel flera år eller hela livet.

Kan mögel växa i minusgrader?

Mörker ( mögel kan inte växa under påverkan av ultraviolett ljus) Värme ( mögel växer inte i minusgrader )

Hur växer mögel på bröd?

– Bröd i allmänhet formar inom tre till sju dagar. Längden på en limpans hållbarhet beror på dess ingredienser, typ och lagringsmetod. Av alla sorters bröd utvecklar ekologiskt vitt bröd mögel snabbast. Mögel växer snabbt på ekologiskt vitt bröd eftersom det inte har konserveringsmedel jämfört med köpta bröd.

You might be interested:  Hur Mycket Utpumpad Mjölk Ska Man Ge?

Var trivs mögel bäst?

Spridning – Mögel växer på ett näringsinnehållande substrat, till exempel ved och andra organiska material. Mögel trivs i en fuktig miljö och drabbar ofta bostäder med dålig luftventilation eller bristfälliga fuktskydd. Mögel växer också på oorganiska material som till exempel betong om ytan är nedsmutsad med damm, jord eller annan smuts.

 1. Ytor som är oorganiska och rena står emot mögelpåväxt väl, till exempel renhållet kakel eller vinylplast på husets utsida.
 2. Mögelsporer finns alltid närvarande i luften över land.
 3. På vintern kan det vara så få som 10 sporer per kubikmeter men på sommaren är det vanligt med över 10 000 sporer per kubikmeter i utomhusluften.

Beroende på var luften finns dominerar olika typer av mögelsporer. Över åkrar och fält återfinns till exempel Alternaria, Cladosporium och Fusarium medan Aspergillus och Penicillium mer förekommer i inomhusmiljö, i lagerhallar och ibland också i skogsterräng.

Varför möglar bröd med fukt snabbare än torrt?

Brödets åldrande Bröd är färskvara som åldras naturligt. I synnerhet åldras vitt vetemjölsbröd som baguette snabbt och bör ätas purfärskt. Torrt (hårt) bröd, surdegsbröd, skållat bröd och bröd med socker, sirap eller honung inblandat, har längre hållbarhet. Grovt mörkt bröd, surdegsbröd och bröd med högt innehåll av fullkorn blir till och med godast efter någon dags mognad. Tillsatser i industribakat bröd är till för att förlänga hållbarhet och minska uttorkning. Bröd som åldras försämras genom uttorkning, kemisk struktur­förändring, eller mögling. Mjukt bröd bör ha en fukthalt på 35-45% för att vara smakligt. Bröd som får ligga ger ifrån sig fukt om omgivningen är torrare än brödet, det torkar ur. Är omgivningen fuktigare tar brödet till sig fukt och risken att det börjar mögla är stor. När brödet åldras sker också sakta men säkert en stärkelseretrogradering (omkristallisation), vilket även sker i lufttäta förpackningar (läs mer > Stärkelse). Brödet förlorar sin elasticitet, hårdnar och blir smuligt. Kyla påskyndar retrograderingsprocessen, brödet åldras snabbare i kylskåp än i rumstemperatur. I synnerhet gäller detta vetemjölsbröd. Grovt bröd åldras långsammare. Försök har visat att vetebröd som förvarats i kylskåp i 20 timmar upplevs lika gammalt som bröd som förvarats i rumstemperatur i 75 timmar. Gammalt bröd är i vissa sammanhang mer önskvärt än dagsfärskt. I italienska Toscana har man bruschetta. Dagsgammalt vitt bröd gnids in med vitlök, lättsaltas och rostas i olja. Serveras som tilltuggsbröd eller som antipasto med tomat och rökt skinka till. Ett annat italienskt sätt att använda dagsgammalt bröd är att doppa/prova av matoljan med. I Frankrike har man mie de pain (“brödinkrom”), vilket är några dagars gammalt vitt bröd, som används liknande ströbröd (läs mer > Ströbröd). Mögel : Nybakat bröd är i stort sett sterilt. Möglar bröd beror det på omgivningen. Mögel är det största problemet, vid förvaring av bröd. Sådant bröd kastas, inte bara den mögliga biten och dess omgivning, utan helst hela brödet. Har någon del börjat mögla så finns osynligt mögel också på flera andra platser (läs mer > Mögelgifter). Andra problem som kan uppstå gör inte brödet oätligt ur hälsosynpunkt, bara mindre smakligt. Läs mer > Matbröds förvaring och hållbarhet. © Kunskapskokboken. Reviderat 2019-09 : Brödets åldrande

Vad gör du med bröd som blivit mögligt?

Om brödet möglat – Bröd: Mögelgifter kan spridas i mögligt bröd eftersom mögelsvampen har tunna trådar av celler som lätt kan växa in i det porösa brödet. Släng! Recept : Lättbakat lantbröd

Vad händer om man råkar äta möglig bröd?

För att långvariga effekter av mögelgifter ska uppstå krävs att man exponeras för mögelgifter i något lägre halter under lång tid, det vill säga under flera år. Därför är risken liten att ett par brödskivor från ett mögligt bröd vid ett enstaka tillfälle ska ha skadat din dotter.

Kan luftfuktare ge mögel?

Det är också viktigt att byta vattnet ofta och se till att alla filter i luftfuktaren är rena. Annars kan bakterier och mögel börja gro även i själva luftfuktaren. Vattenånga från en smutsig luftfuktare kan ge, förutom astma- och allergibesvär, förkylningsliknande symtom och lunginfektioner även hos friska personer.

Hur snabbt sprider sig mögel?

Svartmögel växer inte lika snabbt eller lika lätt som de flesta andra typer av mögel, men behöver lämpligt material som varit ganska blött i minst en vecka innan det börjar växa. De flesta andra former av mögel behöver endast en eller två dagar för att kolonisera, svartmöglet däremot behöver vanligtvis 8-12 dagar.

Hur sprider sig mögel?

Fuktskada medföljande bakterie- och mögelskada samt materialemissioner är enligt myndigheter vanligt i fastigheter och hus. Inte minst upptäcker vi allvaret i detta då husägare, hyresgäster och brukare klagar över olika relaterade hälsoeffekter. Fuktskada och mögelskada behöver inte vara synlig för att kontaminera inomhusmiljön.

 • Vanligast är att skadan är dold i husets klimatskal, t.ex.
 • I väggar, tak eller golv, eller finns i källare, krypgrund samt vind.
 • Från själva skadestället kan olika ämnen och partiklar spridas via små luftpassager eller rakt igenom material som kan andas.
 • I sammanhanget viktig kunskap är att mögel inte bara avger sporer utan även en mängd andra metaboliter.

Till dessa räknas mögelgift (mykotoxiner), kolväten/alkoholformiga ämnen, proteiner/peptider samt partiklar innehållande olika ämnen, m.m. För varje mögelspor som släpps från mögelskadan kan enligt forskning över 500 andra mögelmetaboliter avges. Till detta bekymmer måste även sådant som släpps från fuktskaderelaterade bakterier, träskyddskemikalier och byggnadsmaterial räknas in.

You might be interested:  Varför Ärtsoppa Och Pannkaka På Torsdagar?

Var för sig och sammantaget bildas sett till hälsoeffekter högpotenta kontamineringsfaktorer. Med kontaminering menar vi att det inte enbart är vid själva skadestället som föroreningarna ifråga hamnar, utan även ut i delar av eller i hela boendemiljön. Vanligt är att möbler, kläder, vitvaror, elektriska hemprodukter, invändigt byggnadsmaterial och annat, i princip allt kontamineras.

Vi får ofta in frågor hur man kan gå tillväga för att utföra mögelsanering och totalsanering på bästa sätt. Här ämnar vi förklara vad som gäller utifrån dagens samlade forskning och fälterfarenhet. Man ska ha i åtanken att mögel inte behöver lukta. Skadan kan finnas där ändå.

Vad dödar mögel?

Ättika har många användningsområden: –

 • Du kan ta bort mögel med ättika för att få väck mögelsporer
 • Med ättika kan du också skonsamt få bort deodorantfläckar om du baddar plaggets armhålor med den innan tvätt, samt andra fläckar som tomatsås och balsamvinäger
 • Ättika kan du också använda för lite husmorsknep, till exempel kan du förhindra att ägg spricker när du kokar dem om du skvätter i en eller två teskedar i vattnet
 • Du kan också putsa av DVD-skivor som hackar när de spelas med en bommullstvättlapp som du har droppat lite ättika på.

Ättika mot mögel fungerar bra eftersom det tar död på sporerna som mögel sprids med, därför använder vissa husmorsknepet att ta bort mögel med ättika. Du kan även använda ättika för att ta bort mögel på trä. Ättika kan användas för att rengöra ytor i ditt hem för att ta död på andra bakterier som kan ha florerat i diverse hörn.

I vilken miljö trivs mögel?

Hur bildas mögel? Mögel frodas i fuktiga miljöer såsom källare, vindsutrymmen och våtutrymmen. Därför upptäcks ofta mögel i badrum, köket, källare, på vinden och silikon- och kakelfogar i hemmet. Beroende på om luftfuktigheten är hög i ditt hem, kan mögel även uppstå på tapeter, fasader och väggar.

Vad gör du med bröd som blivit mögliga?

Om brödet möglat – Bröd: Mögelgifter kan spridas i mögligt bröd eftersom mögelsvampen har tunna trådar av celler som lätt kan växa in i det porösa brödet. Släng! Recept : Lättbakat lantbröd

Varför möglar bröd med fukt snabbare än torrt?

Brödets åldrande Bröd är färskvara som åldras naturligt. I synnerhet åldras vitt vetemjölsbröd som baguette snabbt och bör ätas purfärskt. Torrt (hårt) bröd, surdegsbröd, skållat bröd och bröd med socker, sirap eller honung inblandat, har längre hållbarhet. Grovt mörkt bröd, surdegsbröd och bröd med högt innehåll av fullkorn blir till och med godast efter någon dags mognad. Tillsatser i industribakat bröd är till för att förlänga hållbarhet och minska uttorkning. Bröd som åldras försämras genom uttorkning, kemisk struktur­förändring, eller mögling. Mjukt bröd bör ha en fukthalt på 35-45% för att vara smakligt. Bröd som får ligga ger ifrån sig fukt om omgivningen är torrare än brödet, det torkar ur. Är omgivningen fuktigare tar brödet till sig fukt och risken att det börjar mögla är stor. När brödet åldras sker också sakta men säkert en stärkelseretrogradering (omkristallisation), vilket även sker i lufttäta förpackningar (läs mer > Stärkelse). Brödet förlorar sin elasticitet, hårdnar och blir smuligt. Kyla påskyndar retrograderingsprocessen, brödet åldras snabbare i kylskåp än i rumstemperatur. I synnerhet gäller detta vetemjölsbröd. Grovt bröd åldras långsammare. Försök har visat att vetebröd som förvarats i kylskåp i 20 timmar upplevs lika gammalt som bröd som förvarats i rumstemperatur i 75 timmar. Gammalt bröd är i vissa sammanhang mer önskvärt än dagsfärskt. I italienska Toscana har man bruschetta. Dagsgammalt vitt bröd gnids in med vitlök, lättsaltas och rostas i olja. Serveras som tilltuggsbröd eller som antipasto med tomat och rökt skinka till. Ett annat italienskt sätt att använda dagsgammalt bröd är att doppa/prova av matoljan med. I Frankrike har man mie de pain (“brödinkrom”), vilket är några dagars gammalt vitt bröd, som används liknande ströbröd (läs mer > Ströbröd). Mögel : Nybakat bröd är i stort sett sterilt. Möglar bröd beror det på omgivningen. Mögel är det största problemet, vid förvaring av bröd. Sådant bröd kastas, inte bara den mögliga biten och dess omgivning, utan helst hela brödet. Har någon del börjat mögla så finns osynligt mögel också på flera andra platser (läs mer > Mögelgifter). Andra problem som kan uppstå gör inte brödet oätligt ur hälsosynpunkt, bara mindre smakligt. Läs mer > Matbröds förvaring och hållbarhet. © Kunskapskokboken. Reviderat 2019-09 : Brödets åldrande

Hur växer mögel på bröd?

– Bröd i allmänhet formar inom tre till sju dagar. Längden på en limpans hållbarhet beror på dess ingredienser, typ och lagringsmetod. Av alla sorters bröd utvecklar ekologiskt vitt bröd mögel snabbast. Mögel växer snabbt på ekologiskt vitt bröd eftersom det inte har konserveringsmedel jämfört med köpta bröd.

Kan man äta bröd som legat med mögligt bröd?

Ät inte bröd som möglat I köket finns det svampsporer från många olika miljöer och ursprung som kan infektera och tillväxa i maten. För att inte utsätta sig för onödig exponering av mögelgifter, bör man därför av försiktighetsskäl undvika att äta bröd som möglat.